Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van HortiServices

 

 1. Definities

 

HortiServices:              HortiServices, gevestigd te Leidschendam, kvk-nummer 70669619;

Opdracht:                      de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Opdrachtgever:              de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht en/of de goederen worden geleverd;

Overeenkomst:               de overeenkomst die tussen HortiServices en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door HortiServices voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd:                        periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‚Äėschriftelijk‚Äô wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van HortiServices en overige rechtsbetrekkingen waarbij HortiServices goederen en/of diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 • De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
 • De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de versie die in een andere taal is opgesteld.

 

 1. Offertes & overige aanbiedingen

 

 • Een offerte en/of enig ander aanbod van HortiServices is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden HortiServices niet.
 • Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.
 • Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 1. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 

 • De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van HortiServices.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht

 

 • Met het aanvaarden van de Opdracht rust op HortiServices een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. HortiServices zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • HortiServices verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.

 

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan HortiServices schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door HortiServices gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van HortiServices te stellen.
 • Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft HortiServices het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. HortiServices heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat HortiServices alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.

 

Locatie, faciliteiten en veiligheid

 • Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige ander wijze ter beschikking van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever zorg voor een voor de uitvoering van de Overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Voor zover dat redelijkerwijs van Opdrachtgever gevergd kan worden, dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar het oordeel van HortiServices noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 • Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige andere wijze ter beschikking van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de veiligheid van HortiServices en door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met zich mee zou brengen dat HortiServices en eventuele derden die door HortiServices bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de veiligheid van hen in het geding is, is HortiServices niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Naar haar keuze kan HortiServices in dat geval de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is of kan HortiServices de Overeenkomst ontbinden. HortiServices heeft in beide gevallen recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

 

 1. Klachten/reclame en onderzoek

 

 • Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan HortiServices.
 • Opdrachtgever kan jegens HortiServices geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door HortiServices geleverde goederen of door HortiServices verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • Opdrachtgever dient HortiServices naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat HortiServices toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade-)vergoeding, herstel of vervanging.
 • Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij HortiServices kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens HortiServices geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan HortiServices te voldoen.
 • Indien de klacht door HortiServices of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van HortiServices, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

 1. Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan HortiServices niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop HortiServices geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan HortiServices afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien HortiServices als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt HortiServices zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door HortiServices als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

 1. Prijzen en tarieven

 

 • De door Opdrachtgever te betalen prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie aan de hand van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die HortiServices in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. HortiServices behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.
 • Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die HortiServices moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Alle door HortiServices opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • HortiServices is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat HortiServices de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 • Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat HortiServices op verzoek van Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is HortiServices gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financi√ęle) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

 

 1. Facturering en Betaling

 

Facturatie en opeisbaarheid

 • Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op de door HortiServices in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door HortiServices opgegeven rekeningnummer.
 • De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.
 • De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

–¬†¬†¬†¬† aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of

–¬†¬†¬†¬† indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of

–¬†¬†¬†¬† indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

 • Contante betalingen dienen plaats te vinden in coupures van maximaal ‚ā¨ 50,- (vijftig euro).

 

Wettelijke rente

 • Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan HortiServices verschuldigd.

 

Buitengerechtelijke kosten

 • Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan HortiServices vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

Allocatie betaalde bedragen

 • De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van Opdrachtgever bij de betaling.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vordering tot betaling aan HortiServices met enige vordering op HortiServices te verrekenen.

 

Vooruitbetaling & zekerheidstelling

 • HortiServices behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van HortiServices te voldoen, is HortiServices gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van HortiServices totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens HortiServices heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe zaken die uit de door HortiServices geleverde zaken worden gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes en dwangsommen.
 • Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid 1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft Opdrachtgever conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de HortiServices onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 • Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is HortiServices gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever stelt HortiServices daarbij in staat de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, opdat HortiServices het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
 • Wanneer HortiServices zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen, is Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden die HortiServices redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat HortiServices hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door HortiServices aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is HortiServices gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van Opdrachtgever (deels) te verrekenen.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

 • HortiServices behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industri√ęle rechten, op haar offertes, teksten, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door HortiServices of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industri√ęle eigendom van HortiServices of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.
 • Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan HortiServices zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van HortiServices op schadevergoeding op grond van de wet.
 • Onverminderd de aansprakelijkheid jegens HortiServices wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

 

 1. Opzegging

 

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk be√ęindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft HortiServices vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan HortiServices zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • Ingeval √©√©n van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te be√ęindigen.
 • Bij voortijdige be√ęindiging door HortiServices ontstaat voor haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

 

 1. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 

 • Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft HortiServices het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door HortiServices wordt ontbonden.
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft HortiServices het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van HortiServices onvoldoende is en/of door HortiServices geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.
 • HortiServices is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet vanHortiServices kan worden gevergd.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft HortiServices het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

Р    Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–¬†¬†¬†¬† aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

–¬†¬†¬†¬† aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;

–¬†¬†¬†¬† de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;

–¬†¬†¬†¬† een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

–¬†¬†¬†¬† ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (√©√©n) maand is opgeheven;

–¬†¬†¬†¬† Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, be√ęindigt of ontbindt.

 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

–¬†¬†¬†¬† HortiServices de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–¬†¬†¬†¬† aan HortiServices surseance van betaling is verleend;

–¬†¬†¬†¬† HortiServices failliet is verklaard;

–¬†¬†¬†¬† HortiServices haar activiteiten geheel of gedeeltelijk be√ęindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

 • Opdrachtgever is gehouden om de schade die HortiServices als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan HortiServices te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.

 

 • Indien HortiServices overgaat tot opschorting of ontbinding, is HortiServices jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien ontbinding van de Opdracht door HortiServices op grond van dit artikel plaatsvindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan HortiServices verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Aansprakelijkheid

 • HortiServices is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen en verstrekte adviezen en overige door HortiServices verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van HortiServices.
 • Naast het bepaalde in het eerste lid is HortiServices niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde goederen/diensten, door verstrekte adviezen of verlies van geleverde goederen die met door Opdrachtgever gebruikte goederen worden bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HortiServices.
 • HortiServices aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van goederen/diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen / ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
 • HortiServices aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde zaken / diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen / diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 • Uitsluitend voor zover HortiServices toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan HortiServices worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid van HortiServices is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan HortiServices is betaald. De aansprakelijkheid van HortiServices reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

 

Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart HortiServices tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens HortiServices geleverde goederen en/of diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart HortiServices tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door HortiServices. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die HortiServices in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 • Opdrachtgever vrijwaart HortiServices voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde teksten, tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 

 1. Verjaring/verval

 

 • Alle rechtsvorderingen jegens HortiServices, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (√©√©n) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

 

 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.